service1

1. ค่าบริการรายเดือน  : เวลาบริการปกติ  จันทร์ – ศุกร์  6.00 – 18.00 น.
   1.1 เด็กอ่อน และ เด็กก่อนวัยเรียน

1
1.1.1    เด็กอ่อน และ เด็กก่อนวัยเรียน 
อายุ จันทร์ – ศุกร์
 แรกเกิด - 1 1/2 ปี 6,800
 ตั้งแต่ 1 1/2 ปี ขึ้นไป  เรียนเสริม Fun English 6,800

  ตั้งแต่ 1 1/2 ปี - เฉพาะเรียนเสริม Fun English (ไม่ฝากดูแล) 1,600
1.1.2    เด็กวัยเรียน (อนุบาล และ ประถม)  
เวลาเริ่มรับฝาก 14.00 น.  15.00–17.00 น หลัง 17.00 น.
หลังเลิกเรียน
(จันทร์ – ศุกร์) 3,200 2,900 2,700
ฝากตอนเช้าด้วย เพิ่ม     500 บาท 
เรียนเสริม Fun English  เพิ่ม    1,000 บาท
1
  เฉพาะเรียนเสริม fun English (ไม่ฝากดูแล)     1,800

รับฝากช่วงปิดเทอมรวมเรียนเสริม Fun English
6.00 – 18.00 น.
จันทร์ – ศุกร์
6,000
 

อายุ กลางวัน
6.00 -18.00 น.
ค้างคืน
18.00 - 6.00 น
แรกเกิด - 1 1/2 ปี 500 500
ตั้งแต่ 1 1/2 ปี ขึ้นไป 500 450
นักเรียน 500 450
 
Copyright © 2010 ALL RIGHTS RESERVED
www.nunticha.com
53/990 ม.กฤษดานคร (แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 30) ซ.ราชพฤกษ์ 13 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี
โทรศัพท์: 02-503-1153 , 085 -848-5791